Погоджено

На засіданні ради школи

Протокол №1 від 01.09.2017 р.

Голова ради

_________Г.М.Крупський

Затверджую

Начальник відділу освіти

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

_______________ М.М.Івашко

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

Протокол № 1 від 31.08.2017р.

Голова педагогічної ради

________________ М.О.Савицька

Робочий навчальний план

Боярської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 2

Києво-Святошинської районної

державної адміністрації

Київської області

на 2017-2018 н. р.


Робочий навчальний план Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

на 2017/2018 н. р.

Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа I- III ступеня.

Мова навчання - українська.

Кількість учнів – 385

Кількість класів - 21

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено технологічний профіль. Робочий навчальний план закладу на 2016-2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

■ для школи І ступеня

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 № 572 (із змінами) (Додатки: 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 4-А – додаток №1; 3-Б, 4-Б – додаток №2)

для школи II ступеня

■ для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерство освіти, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (із змінами) (Додаток 10);

для школи III ступеня:

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (із змінами (додаток 3).

II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та консультації, а саме:

· у 1-А,1-Б, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Б, 3-А, 4-А класах з метою збільшення годин, за рахунок варіативної складової, для вивчення предмету інваріантної складової української мови відведено по 1 год. щотижня;

· у 2-А, 3-Б, 4-Б класах з метою збільшення годин, за рахунок варіативної складової, для вивчення предметів інваріантної складової музичного та образотворчого мистецтв відведено по 0,5 год. щотижня;

  • у 2-А, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-А, 4-А класах введено індивідуальні та групові заняття по 1 год. щотижня.

Поділ класів на групи може здійснюватися при вивченні інформатики, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» зі змінами за наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17.08.2012 № 921.

Передбачається:

у 1-7-х класах відкрити 7 груп продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів. (відповідно до Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (Постанова КМУ № 1121 від 05.10.09 року).

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов.

Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні української, російської мови, англійської мови, інформатики, фізичної культури, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.» Вивчення предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медико-санітарної підготовки» здійснюється окремо для юнаків і дівчат.

Структура 2017/2018 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01.09 по 27.12.2017,

ІІ семестр – з 15.01 по 25.05.2018.

Упродовж навчального року проводяться канікули в такі терміни:

осінні з 28жовтня до 06 листопада 2017 року,

зимові з 28 грудня до 09січня 2018 року,

весняні з 24березня до 02квітня 2018 року.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію терміни проведення ДПА затверджуються Міністерством освіти і науки України додатково.

Навчальні екскурсії у 1-4-х, класах проводяться протягом навчального року.

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв.

Тривалість уроків:

· у 1-х класах – 35 хвилин;

· у 2-4 класах– 40 хвилин;

Школа працює у п’ятиденному режимі в дві зміни.

навчальних екскурсій та практики:

у 5-8 і 10 класах - 1 червня – 14 червня.

Терміни проведення навчальної практики та навчальних екскурсій в школі за рішенням педагогічної ради можуть бути перенесені на інші строки в робочому порядку

З урахуванням необхідності організації відпочинку і харчування учнів встановлюється тривалість перерв між уроками: одна - 10 хвилин, три - 15 хвилин, дві - 5 хвилин.

Школа працює у п'ятиденному режимі в дві зміни.

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з управлінням освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.

При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»: у школі І ступеня - не менше 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів - 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів).

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник відділу освіти

Києво-Святошинської райдержадміністрації

__________М.М.Івашко

«___» ____________ 2017 р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2

на 2017-2018 навчальний рік (Додаток 1)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

з укр. мовою навч.

1-Б

з укр. мовою навч.

2-А

з укр. мовою навч.

2-Б

з укр. мовою навч.

2-В

з укр. мовою навч.

3-А

з укр.

мовою

навч.

4-А

з укр.

мовою

навч.

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7+1

7+1

3,5+

0,5

3,5+

0,5

3,5+

0,5

3,5+

0,5

3,5+

0,5

Літературне читання

-

-

3,5+

0,5

3,5+

0,5

3,5+

0,5

3,5+

0,5

3,5+

0,5

Іноземна мова

(англійська мова)

1

1

2

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

-

-

-

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

Усього

18+3+1

18+3+1

18+3+1

20+3+1

20+3+1

21+3+1

21+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, проведення індивідуальних та групових занять

2

2

2

2

2

2

2

Індивідуальні та групові заняття

1

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

22

22

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових,що фінансується з бюджету(без урахування поділу класу на групи)

23

23

25

25

25

26

26

Директор школи М.О. Савицька

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник відділу освіти

Києво-Святошинської райдержадміністрації

_____________М.М.Івашко

«___» ____________ 2017 р.

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2

на 2017-2018 навчальний рік (Додаток 2)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-Б

4-Б

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

3,5

3.5

Літературне читання

3,5

3,5

Російська мова

2

2

Іноземна мова

(англійська мова)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

0,5+0,5

0,5+0,5

Образотворче мистецтво

0,5+0,5

0,5+0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

22+3+0,5+0,5

22+3+0,5+0,5

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, проведення індивідуальних та групових занять

1

1

njkГранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових,що фінансується з бюджету(без урахування поділу класу на групи)

26

26

Директор школи М.О. Савицька

«Затверджую»

Начальник відділу освіти

Києво-Святошинської райдержадміністрації

_____________М.М. Івашко

«___» ____________ 2017 р.

Робочий навчальний план для 5 – 8 класів

Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з навчанням українською мовою вивченням двох іноземних мов (Додаток 10) на 2017/2018 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

КЛАСИ

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5+0,5

3,5+0,5

2,5

2+0,5

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

2

2

2

2

Німецька мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3+0,5

27,5+3+0,5

29+3

29,5+3+0,5

30,5+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3,5

2

Математика «Розв’язання логічних задач»

1

2

2

2

2

Російська мова

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

Директор школи М.О. Савицька

«Затверджую»

Начальник відділу освіти

Києво-Святошинської райдержадміністрації

_____________М.М. Івашко

«___» ____________ 2017 р.

Робочий навчальний план для 10,11 класів

Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 з українською мовою навчання

з вивченням двох іноземних мов ( Додаток 3) на 2017/2018 н.р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Українська мова

1+1

1+1

Англійська мова

3

3

Німецька мова

3

3

Українська література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта:

правознавство

1

-

економіка

-

1

людина і світ

-

0,5

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра і початки аналізу

2+1

2+1

Геометрія

1+1

1+1

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

2

Екологія

-

0,5

Хімія

1

1

Інформатика

1

1

Технології

1

1

Фізична культура *

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом

28,5+3

28,5+3

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, введення курсів за вибором, факультативи:

9,5

9,5

Курси за вибором:

4

4

Функції та їх графіки.

2

2

Розв’язування задач з хімії.

1

1

«Моя громадянська свідомість»

1

1

Факультативи

«Захисти себе від ВІЛ».

1

1

«Екологія людини»

0,5

0,5

Технології

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня:

33

33

Всього фінансується

(без урахування поділу класів

на групи)

38

38

Директор школи М.О. Савицька

Кiлькiсть переглядiв: 38