БОЯРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ№2 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

Савицької Маргарити Олександрівни

2016/2017 навчальний рік


Відповідно до Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю я, як директор школи, прозвітую про роботу навчального закладу за 2016/2017 навчальний рік.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

В 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над вирішенням науково-методичної проблеми «Формування конкурентноспроможної особистості засобами традиційних та інноваційних технологій» на 2016/2021 навчальні роки

Вирішуючи дану проблему, педагогічний колектив дотримувався виконання Законів України «Про освіту»,«Про мову», «Про загальну середню освіту», працював над виконанням «Програми розвитку навчального закладу», вивченням стандартів освіти, реалізовував основні завдання концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України, та працював над виконанням таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, проведення методичних тижнів, днів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів: курси за вибором та факультативи;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.


Велике значення для забезпечення належного процесу навчання і виховання є здійснення планового та систематичного внутрішкільного контролю. В школі здійснювався тематичний, фронтальний, попереджувальний, класно-узагальнюючий контроль. Так, на контролі адміністрації школи були такі питання:

· облік дітей шкільного віку мікрорайону школи, відвідування ними навчального закладу;

· харчування учнів;

· забезпечення учнів школи підручниками ;

· дотримання єдиного орфографічного режиму ;

· робота з дітьми, схильних до правопорушень;

· профілактика СНІДу та наркоманії серед учнів;

· санітарно-гігієнічні умови навчання і виховання дітей;

· стан виконання навчальних планів і програм та якість їх засвоєння;

· контроль за роботою методичних об’єднань школи;

· стан викладання предметів: Правознавства, хімії , ГПД, використання варіативної частини робочого навчального плану;

· підготовка на уроках до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання ;

· контроль за адаптацією учнів 5-х класів, 1-х класів;

· контроль за роботою по військово-патріотичному вихованню в школі;

· проведення державної підсумкової атестації в 4, 9,11 ( у формі зовнішнього незалежного оцінювання) класах.

Всі матеріали, які були зібрані під час здійснення контролю, виносились на обговорення на засідання методичних об’єднань, нарадах при директору, педагогічних радах, були видані узагальнюючі накази по питаннях, які стояли на контролі.

Така система роботи сприяла організації методичної роботи школи, використанню нових методичних технологій, розробці і проведенню нестандартних уроків.


Велику роль у вирішенні проблеми школи відігравала робота педагогічної ради, на засіданнях якої розглядалися питання: «Формування конкурентоспроможної особистості засобами традиційних та інноваційних технологій», «Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу»,«Організація навчально-виховної роботи школи з формування національно-патріотичного виховання,Виховання в учнів поваги до держави, її законів, почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини»,»

" Погодження матеріалів для складання ДПА в 4 та 9 класах", " Профілактика правопорушень серед неповнолітніх»,

Робота над виконанням цих питань була чітко спланована, над її виконанням працював увесь педагогічний колектив, методичні об’єднання. Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною темою, яка випливає з проблеми школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли заступник директора коли з навчально-виховної роботи Штойко Роман Антонович, заступник директора школи з виховної роботи Гурнак Людмила Дмитрівна, керівники шкільних методичних об’єднань – Защитинська Галина Олександрівна, Ковригіна Євгенія Григорівна, Боса Наталія Іванівна, бібліотекар.

Протягом 2016/2017 н.р. вся методична робота була спрямована на вивчення та упровадження інноваційного підходу до навчання, на розвиток творчої активності вчителя , підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- про підготовку учнів до районних олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт, написання науково – дослідних робіт;

- про підготовку до атестації учителів;

- робота з обдарованими учнями;

- про підготовку до проведення засідання педагогічних рад;

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну педагогічну виставку “Освіта району на шляху оновлення 2017 ”.


Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, районних семінарів та інших методичних заходів.

Протягом 2016/2017 н.р. було організовано роботу 4 методичних об’єднань вчителів-предметників. Працювало методичне об’єднання учителів початкових класів (керівник Ковригіна Є.Г.), МО учителів суспільно- гуманітарного циклу (керівник Боса Н. І), МО учителів природничо-математичного циклу ( керівник Защитинська Г.О.), МО класних керівників (керівник Гурнак Л.Д.).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні питання.

Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальношкільних. Згідно плану роботи були проведені відкриті уроки, відкриті виховні години, як дієва форма обміну досвідом вчителів школи.

Творчо працюють вчителі Калугіна А.М., Федорченко Г.М., Юр’єва Н.Ю., Наконечна Т.М., Ковригіна Є.Г., Білека М.С., Боса Н.І., Защитинська Г.О.Величко Т.Г., Германчук В.В..

Методичні надбання педагогів були представлені на районній педагогічній виставці « Інноваційна освітянська культура закладу», що проходила у квітні на базі РМЦ. На виставку подано презентації вчителів , які атестувалися.

На початок 2016/2017 н. р. якісний склад педагогічного колективу становив:

- Заслужений вчительУкраїни -1

-Старший вчитель -9

- спеціаліст вищої категорії – 18, що складає 67%

- спеціаліст І категорії – 1, що складає 0.4%

- спеціаліст ІІ категорії – 3, що складає 1%

- спеціаліст – 10, що складає 32%


Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних методичних об’єднань, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Вчителі школи пройшли курси підвищення кваліфікації:

- Германчук В.В. (, вчитель англійської та німецької мов), очна форма навчання;

- Калугіна А.М. (вчитель хімії), очно – заочна форма навчання;

- Микуленко В.П. (вчитель фізкультури), очна форма навчання;

У 2016/2017 навчальному році атестувались такі вчителі навчального закладу:

1. Калугіна А.М. – вчитель хімії – відповідає займаній посаді, підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист»

2. Микуленко В.П. – вчитель фізичного виховання – відповідає займаній посаді, підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший учитель»

3. Федорчук С.Б.– вчитель початкових класів, соціальний педагог, відповідає займаній посаді, встановлення 9-го тарифікаційного розряду.

4. Федорчук С.Б. - вихователь ГПД, встановлення 9-го кваліфікаційного розряду.

5. Калугіна А.М.– вихователь ГПД, підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»

6. Газдюк Т.Д. - .– вчитель фізики та інформатики, відповідає займаній посаді, встановлення 9-го тарифікаційного розряду.


Працюючи над реалізацією проблеми школи педагогічний колектив здійснювали ряд завдань, зокрема: навчання, виховання, оздоровлення учнів, охоплення учнів навчанням та задоволення їх культурних проблем.

Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального плану було організовано факультативні заняття, організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів та учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку. На факультативних заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували олімпіадні завдання, писали наукові роботи.

Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну участь вихованців у шкільних та районних конкурсах.

У 2016/2017 н. р. продовжено роботу щодо залучення учнів до написання науково-дослідницьких робіт: учениця 11 класу Лахтадир Марія написала під керівництвом учителя біології Шроль Г.Ф. науково - дослідницьку роботу із визначення якості питної води в м.Боярка.

Учні школи брали активну участь у шкільних, районних олімпіадах та конкурсах : конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Конкурсі Т.Г.Шевченка, літературному конкурсі ім. Коваленко


Учні навчального закладу брали активну участь у шкільних, районних олімпіадах та конкурсах. У районному конкурсі" Космічні фантазії" , у районному літературному конкурсі "Дивослово" , присвяченому воїнам- захисникам АТО, Небесній сотні, волонтерам . у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», увиставці – конкурсі «Українська паляниця» та інших.

Вихованці вокального гуртка "Співочі серденька" є постійними учасниками шкільних заходів.

Учні 7 та 8 класу навчального закладу під керівництвом заступника директора з виховної роботи Гурнак Л.Д., вчителя фізичної культури Микуленко В.П., вчителя медичної підготовки Чишко Л.О., взяли активну участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо – юнацької військово - патріотичної гри „Сокіл” („Джура”).

На початок навчального року в школі навчалося 375 учнів, укомплектовано

19 класів із середньою наповнюваністю 16 учнів.Охоплено навчанням 100% учнів. Частина учнів мікрорайону навчається в інших школах м. Боярки та м. Києва

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року заступником директора з виховної роботи Гурнак Л.Д., вчителями та соціальним педагогом Федорчук С.Б. було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних


умов життя учнів соціально незахищених категорій та складено акти обстеження матеріально - побутових умов проживання цих учнів.

Cоціальний паспорт _Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2____ ЗНЗ станом на 01.09.2016 року

Назва ЗНЗ

Всього дітей шкільного віку

З них навчаються:

не навчаються

Кількість багатодітних сімей

Учнів, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС

Кількість дітей-сиріт

Кількість позбавлених батьківського піклування

Кількість дітей-напісиріт

Кількість дітей з малозабезпечених сімей

Дітей-інвалідів

Дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Кількість сімей, що опинились у складних життєвих обставинах

Учнів, схильних до правопорушень

у загальноосвітніх закладах району (міста)

з них за індивідуальною формою (за рекомендаціями ЛКК чи ПМПК)

У школах-інтернатах

У інших навчальних закладах за межами району (міста)

Через хворобу

Без поважних причин

всього сімей

В них дітей

з них навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста)

Всього

З них віднесених до 2 кат.

Всього сімей

В них дітей

З них навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах району (міста)

На внутрішкільному обліку

На обліку в КМСН

Кількість дітей учасників АТО

Кількість дітей з сімей переселенців

1

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

460

449

4

0

11

0

0

36

62

62

116

0

1

0

21

7

8

0

0

0

0

2

0

7

4

Додаток № 2

С П И С О К

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

учнів Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

станом на 01.09.2016р.

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження.

(число, місяць, рік)

Клас

Статус дитини та форма її влаштування

(опіка, прийомна сім’я,

дитячий будинок семеййного типу)

Адреса прожив.

Прізвище, ім’я, по-батькові

опікунів, прийомних батьків або

батьків-вихователів

Серія та

№ посвідчення потерпілого

від наслідків

аварії на ЧАЕС

Назва РДА, в якій дитина

перебуває на первин.

обліку

Забезпечення

дитини шкільною та спорт.

формою,

шкільним

приладдям

1

Швець Крістіна Володимирівна

24.03.2004

7-А

Опіка

м. Боярка, вул.. Хрещатик, 49/1

Мельник Тетяна Михайлівна

067 164 50 24

Д №318759

Києво – Святошинська РДА

забезпечена

СПИСОК

дітей – інвалідів Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

станом на 01.09.2016р.

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Домашня адреса

№ чорноб.

посвідчен.

Школа

Клас

інвалідського

посвідчення

Діагноз

1

Шульга Богдан Русланович

10.12.1998

м. Боярка,

вул. Паркова,

25/5

535611

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

11 клас

№ 062341

2

Діланян Даніїл

Каренович

21.02. 2006.

м. Боярка,

вул. Вокзальна, 43

-

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

5-Б клас

№ 083463

3

Голоско Владислав Вікторович

20.04.2002

м. Боярка,

вул. Хрещатик,

12-а

037478

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

9 клас

№ 071523

4

Ходаковська Анастасія Олександрівна

19.04.2003

смт.Глеваха, вул..Лісна,7

-

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

8-Б клас

№ 084561

5

Балашова Анастасія Юріївна

2008

м. Боярка, пров. Малий, 9

-

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

3-Б клас

6

Сосніцький Максим Володимирович

2005

смт. Глеваха,

пр. Зелений, 19 -в

-

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

3-Бклас

7

Гіріна Дар`я Денисівна

03.11.2009

м. Боярка, вул.. Богданівська, 25

-

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

1-В клас

8

Лагедза Володимир Євгенійович

27.04.2007

м. Боярка, вул. Седова, 5/76

-

БЗОШ І-ІІІ ст. №2

3-Б клас

СПИСОК

дітей напівсиріт Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

станом на 01.09.2016р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік

народж.

Клас

Домашня адреса

№ чорнобильського

посвідчення

1

Зорнік Назарій Юрійович

2002

9

м. Боярка, вул.. Жовтнева 28 кв.3

567294

2

Зорнік Зіновій Юрійович

2000

10

м. Боярка, вул.. Жовтнева 28 кв.3

567295

3

Крец Євгеній Володимирович

2001

10

м.Боярка, вул..Калініна,48/1

-

4

Ахапкін Дмитро Володимирович

2000

11

с. Тарасівка, вул.. Шевченко, 26

-

5

Єсаулова Олександра Андріївна

2002

8-А

м. Боярка, вул. Лісова, 8/2

-

6

Авраменко Анастасія Андріївна

2004

6

с. Малютянка,

вул. Кондратенка, 107-а

-

7

Зорнік Захар Юрійович

2005

6

м. Боярка, вул. Жовтнева 28 кв.3

-

8

Штаба Владислав Віталійович

2010

1-А

м. Боярка, пров. Жовтневий, 8/1

-

9

Жученко Дарія Олександрівна

2010

1-Б

с. Малютянка, вул.. Віноградова, 21

-

10

Ничик Анастасія Валеріївна

2009

1-В

м. Боярка, вул. Шевченка, 181

-

11

Штаба Денис Віталійович

2008

2-А

м.Боярка, пров. Жовтневий, 8/1

-

12

Іванченко Ілля Васильович

2006

5-Б

м. Боярка, вул. Лісодослідна, 3/5

-

13

Шеляг Ангеліна Юріївна

2003

7-А

м.Боярка, вул.. Світлогорська, 22

-

14

Даниленко Владислав Олександрович

2004

7-Б

м. Боярка, вул. Баумана, 3/1

-

15

Тацій Анастасія Романівна

2003

8-Б

м. Боярка, вул. Хрещатик, 101

-

16

Куліков Павло Миколайович

2006

5-А

м. Боярка, пров. Білогородський, 17

-

17

Куліков Анатолій Миколайович

2002

9

м. Боярка, пров. Білогородський, 17

-

18

Лукашенко Валерій Сергійович

2006

5-А

смт. Глеваха, пров. Вишневий,2

-

19

Гончаренко Олег Миколайович

2002

9

м. Боярка, ул... Ватутіна, 39

-

20

Шипотько Данило Михайлович

2002

9

м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 54/2

-

21

Лукашенко Яна Сергіївна

2001

10

смт. Глеваха, пров. Вишневий,2

-

СПИСОК

дітей з багатодітних сімей Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

станом на 01.09.2016р.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік

народж.

Клас

Кількість

дітей

в сім`ї

Домашня адреса

№ чорнобильського

посвідчення

1

Зорнік Назарій Юрійович

2002

9

4

м. Боярка,

вул.. Жовтнева, 28

567294

2

Зорнік Зіновій Юрійович

2000

10

4

м. Боярка,

вул.. Жовтнева, 28

567295

3

Руденко Єлізавета Олегівна

2000

10

5

м. Боярка,

вул.. І-Піщана, 30

-

4

Руденко Анастасія Олегівна

2007

5

м. Боярка,

вул.. І-Піщана, 30

-

5

Хавіль Софія Андріївна

2007

3

м. Боярка,

вул.. 2-Піщана, 10, кв.2

104596

6

Хавіль Дар”я Андріївна

2006

3

м. Боярка,

вул.. 2-Піщана, 10, кв.2

498526

7

Хавіль Андрій Андрійович

2002

3

м. Боярка,

вул.. 2-Піщана, 10, кв.2

497313

8

Руденко Владислав Олегович

2010

2-А

5

м. Боярка,

вул.. І-Піщана, 30

_

9

Скрипник Авіель Олександрович

2006

3

М.Боярка, пр..Жовтневий, 1

-

10

Секан Софія Владиславівна

2008

4-А

10

Боярка, вул..Хрещатик, 143/1

-

11

Кулаєв Микола Вадимович

2002

9

4

смт. Глеваха, вул.. 1-го Травня, 9

-

12

Кулаєв Денис Ярославович

2003

7

4

смт. Глеваха, вул.. 1-го Травня, 9

-

13

Руденко Валентин Олегович

2005

6

5

м. Боярка,

вул.. І-Піщана, 30

-

14

Кулаєва Марія Вадимівна

2005

5-А

4

смт. Глеваха, вул.. 1-го Травня, 9

-

15

Назарук Вероніка Сергіївна

2005

5-Б

3

м. Боярка, вул..Садова, 51/4

280268

16

Скрипник Йонатан Олександрович

2004

7-А

3

м. Боярка, вул.Жовтнева,1

-

17

Грядунов Єгор Михайлович

2009

2-А

3

с. Нове,

вул.. Кондратенка, 69

-

18

Остапчук Марія Ігорівна

2005

6

3

м. Боярка,

вул.. Комсомольців 20-х років, 5/4

226293

19

Секан Марія Владиславівна

2006

10

Боярка, вул..Хрещатик, 143/1

-

20

Баранова Анастасія Володимирівна

2006

3

Боярка, вул..Баумана,5

-

21

Міхненко Вікторія Володимирівна

2006

3

М.Боярка, вул..Вокзальна, 36, кв.3

-

22

Борисенко Анна Вадимівна

2005

3

Смт.Глеваха, вул..Комсомольська, 125

-

23

Секан Дар”я Владиславівна

2004

10

Боярка, вул..Хрещатик, 143/1

-

24

Білокриницький Роман Володимирович

2006

3

С.Нове, вул..Чкалова, 56в

-

25

Лозінська Марія Володимирівна

2005

3

Боярка, вул..Хрещатик, 132

-

26

Секан Мілана Владиславівна

2003

7-Б

10

Боярка, вул..Хрещатик, 143/1

-

27

Мізернюк Вадим Миколайович

2002

3

Боярка, Франка, 104, кв.31

-

28

Мізернюк Марія Миколаївна

2002

3

Боярка, Франка, 104, кв.31

-

29

Диптан Єлизавета Олександрівна

2003

3

Боярка, вул..Будьонного,15/2

317706

30

Дігтяр Віталій Валерійович

2002

9

3

с.Нове, вул..Чкалова, 56а

-

31

Колибаба Ярослав Анатолійович

2002

9

3

с.Нове, вул..Чкалова, 22

-

32

Секан Любов Владиславівна

2002

9

10

Боярка, вул..Хрещатик, 143/1

-

33

Несмашний Григорій Віталійович

2001

10

3

Боярка, вул..Паркова,19

117566

34

Вацко Ярослав Сергійович

2004

6

3

Боярка, ул...Хрещатик, 161

-

35

Нікітенков Микола Анатолійович

2003

7-А

3

м. Боярка, вул. Самійленка, 23/2

-

36

Кардія Марта Багратіонівна

2004

7-А

4

м. Боярка, вул.. Баумана, 7/2

-

37

Васильченко Давид Віталійович

2001

9

3

смт. Глеваха, вул. Нова, 3

-

38

Васильченко Ізабелла Віталіївна

2001

9

3

смт. Глеваха, вул. Нова, 3

-

39

Прокопчук Вікторія Миколаївна

2002

9

3

с. Нове, вул. Польова, 3

40

Фомічова Марія Максимівна

2001

10

3

с. Нове,

вул.. Мічуріна, 19

-

41

Лукашенко Яна Сергіївна

2001

10

3

смт. Глеваха, пров. Вишневий, 2

-

42

Кардія Арина Багратіонівна

2006

5-Б

4

м. Боярка, вул.. Баумана, 7/2

-

43

Ширяєва Ольга Володимирівна

2007

3

м. Боярка,

пров. Базарний , 9

-

44

Храпачевський Роман Володимирович

2007

2-Б

3

м. Боярка,

вул.. Пролетарська, 50

-

45

Секан Веніамін Владиславович

2012

2-Б

10

Боярка, вул..Хрещатик, 143/1

-

46

Гулій Анна Андріївна

2008

3

м. Боярка,

вул..Лісна

44

-

47

Вішталь Давид Сергійович

2008

2-А

3

м.Боярка, вул.Хрещатик. 129\1

-

48

Куліков Олександр Юрійович

2000

11

3

смт. Борова,

вул.. Люксебург, 1

-

49

Кардія Мілана Багратіонівна

2009

1-А

4

м. Боярка, вул.. Баумана, 7/2

-

50

Крупський Леонід Георгійович

2010

1-А

3

с. Білогородка, вул..Жукова, 52

-

51

Крупська Анастасія Георгіївна

2004

7-А

3

с. Білогородка, вул..Жукова, 52

-

52

Крупський Дмитро Георгійович

2000

11

3

с. Білогородка, вул..Жукова, 52

-

53

Скрипник Авіталь Олександрівна

2010

1-Б

3

м. Боярка, пров. Жовтневий, 1

54

Храпачевська Єлизавета Володимирівна

2009

1-Б

3

м. Боярка, вул. Пролетарська, 50

55

Кулаєв Сергій В’ячеславович

2009

1-В

4

смт. Глеваха, пров. Шкільний, 5

56

Гулій Маргарита Андріївна

2001

10

3

м. Боярка, вул. Лисенка, 44

57

Луб`янський Олександр Андрійович

2007

4-А

3

с. Нове, вул. Мічуріна,5

58

Луб`янський Богдан Андрійович

2002

9

3

с. Нове, вул. Мічуріна,5

59

Набок Марія Олексіївна

2009

2-Б

3

м. Боярка, вул. Франка, 160/11

60

Мацієвич Ольга Олександрівна

2007

4-Б

3

м. Боярка, вул. Паркова, 8/1

61

Мацієвич Сергій Дмитрович

2005

6

3

м. Боярка, вул. Паркова, 8/1

62

Чекмак Марія Володимирівна

2000

11

3

с. Нове, вул. Куліша, 12

Всього сімей: 36

10 дітей – 1

5 дітей – 1

4 дітей – 3

3 дітей - 31

Список учнів

Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,

у яких батько має статус учасника АТО

станом на 05.09.2016

№ з/п

ПІБ учня

Дата народж

Домашня адреса

Батьки

1

Шило Нікіта Павлович

02.05.

2008

м.Боярка, вул. Гоголя, 81/1

ШилоПавло Олександрович

Шило Олена Василівна

2

Вацко

Ярослав Сергійович

14.05.

2005

м. Боярка, вул. Хрещатик, 161

Вацко Ірина Євгенівна

Вацко Сергій Михайлович

0673468322

3

Бугаєнко Роман Дмитрович

27.08.

2007

с.Нове, вул. Чкалова,72

Бугаєнко Дмитро Костянтинович

Бугаєнко Юлія Юріївна

0974521558

4

Корженко Андрій Володимирович

13.12.

2007

смт Глеваха, вул. Зоряна, 5

Корженко Володимир Миколайович

Сап’янова Світлана Володимирівна

0963203244

5

Волошин Віталій Сергійович

03.05.2005

смт. Глеваха, вул. Лісна, 57

Надія Миколаївна

Сергій Михайлович

6

Плеханов

Іван

В’ячеславович

07.07.

2004

м. Боярка, вул. Хрещатик, 134

Олена Володимирівна

098 535 48 65

В`ячеслав Володимирович

099 09 35 546

7

Терпіловський Дмитро Сергійович

03.05.

2008

м. Боярка, вул.. Хрещатик, 103

Терпіловський Сергій Олексійович

Терпіловська Галина Володимирівна

Список

дітей з сімей які переселилися з АР Крим, Донецької області, Луганської області

зони проведення АТО, які зараховані до Боярської ЗОШ І-ІІІ №2

станом на 01.09.2016

П.І.П.

дитини

Дата народження дитини

Звідки прибула дитина (повна адреса)

П.І.П. обох батьків

Контактні телефони батьків

Адреса фактичного проживання

Тацій Анастасія Романівна

27.08.2003

7-Бклас

Донецька обл.

м. Красноармійська,

вул.Зої Космодем`янської, 34

Мати: Тацій Кристина Олександрівна

066 080 36 90

м. Боярка, вул. Хрещатик, 101/5

Османова Найле Ісмаілівна

20.12.2007

3-Б клас

АР Крим, м. Сімферополь

Мати: Османова Ремзіє Музафарівна

Батько: Османов Ісмаіл Люманович

063 722 34 16

м.Боярка, вул. Вокзальна, 83

Османова Лейла Ісмаілівна

08.06.2006

4-Б

АР Крим, м. Сімферополь

Мати: Османова Ремзіє Музафарівна

Батько: Османов Ісмаіл Люманович

063 722 34 16

м.Боярка, вул. Вокзальна, 83

Погорєлова

Валерія

Дмитрієвна

31.05. 2009

1-Б клас

м. Брянка

Луганська обл.

Погорєлова Юлія Миколаївна

Погорєлов Дмитро Олександрович

050 804 85 52

095 804 19 72

м. Боярка, вул. Хрещатик, 36/2

Директор школи М.О. Савицька

Діти пільгових категорій були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. До нового року усі діти пільгових категорії отримали новорічні подарунки. Взагалі гарячим харчуванням забезпечено всього 205 учнів школи. Безкоштовним харчуванням за бюджетний кошт було охоплено 39 учнів школи.

39 учнів школи закінчили навчальний рік із високими результатами у навчанні, 32 учнів закінчили школу ІІ ступеня і одержали свідоцтва про базову освіту, 21 учень закінчив школу ІІІ ступеня та отримали атестати про повну загальну середню освіту. Учениця 11 класу Чекмак Марія за високі результати в навчанні, склавши зовнішнє незалежне оцінювання на 11 та 12 балів отримала золоту медаль, Смірнова Катерина – срібну медаль

У закладі дотримуються основні принципи навчально-виховного процесу: демократизація, гуманізація, диференціація, інтеграція навчання. Структура навчально року була визначена нормативними документами, правилами внутрішнього трудового розпорядку затверджено режим дня. Розроблено і затверджено у районному відділі освіти робочий навчальний план. Всі вчителі-предметники розробили календарно-тематичні плани, які були затверджені керівництвом, всі забезпечені програмами, підручниками.

Результати державної підсумкової атестації цього року показали, що учні набули достатній рівень знань, про що свідчать наступні дані:

Державна підсумкова атестація в 4 класі проводилася з 18 по 23 травня 2017 року з математики, української мови та українського читання.


Узагальнені результати атестації подані в таблиці:

Рівні

українська

мова

математика

українське

читання

Початковий

-

-

-

Середній

3/20%

2/13%

2/13%

Достатній

11/73%

7/47%

8/53%

Високий

1/7%

6/40%

5/34%

% якості

80%

87%

87%

Якість знань учнів 4 класу з української мови становить 87%. Оцінки за ДПА повністю співпадають з річним оцінюванням.

Учні 11 класу проходили державну підсумкову атестацію з української мови, історії України, англійської мови у формі ЗНО, за завданнями Міністерства освіти і науки України. Державна підсумкова атестація в 11 класі проводилася з 23 травня по 16 червня 2017 року.

Рівень навчальних досягнень учнів 11 класу з предметів ДПА:

№ п.п

Вчитель

Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

П

С

Д

В

1

ЗНО

11

21

Українська мова

-

3/37,5%

4/50%

1/12,5%

2

ЗНО

11

Історія України

1/17%

4/66%

1/17%

-

3

ЗНО

11

Англійська мова

-

-

-

1/100%

4

ЗНО

11

Математика

-

1/50%

-

1/50%

5

ЗНО

11

Фізика

-

4/57%

3/43%

-

Учні 9 класу складали державну підсумкову атестацію з української мови, математики, англійської мови (за вибором закладу).


Державна підсумкова атестація в 9 класі проводилася з 30 травня по 07 червня 2017 року у письмовій формі. Результати ДПА такі:

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 9-х класів, які

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова (диктант)

32

32

1

8

18

5

2

Математика

32

32

1

6

21

4

3

Англійська мова

32

32

1

9

17

5

Під час написання ДПА з української мови (диктант) учні підтвердили річні оцінки.

З метою розвитку здібностей і обдарувань учнів, запобіганню їх перевантаження, збереження фізичного й психологічного здоров’я був виданий наказ по школі «Про організацію роботи з обдарованими та здібними учнями в 2016/2017 н. р.», розроблена шкільна програма «Розвиток обдарованих та здібних дітей» на 2013-2017 роки по виявленню та забезпеченню учнів на участь в інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, конкурсах . Певну увагу було приділено науково-методичному забезпеченню вчителів до роботи з обдарованими учнями.

У шкільній програмі основну уваги зосереджено на розділі « Розвиток здібностей і талантів», де заплановані до впровадження різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження ,співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські).

Кропітка робота також була проведена по здійсненню психологічного моніторингу з метою виявлення інтересів та нахилів обдарованих та здібних дітей: вивчення їх пізнавальних, комунікативних, творчих, художньо-естетичних інтересів і нахилів учнів, потреб у фізичній активності й розвитку через спеціальні психологічні тести.

Отримані результати дали можливість переглянути данні про інтелектуально-обдарованих дітей ; духовно обдарованих ;

З метою з’ясування основних позицій ставлення вчителів школи до роботи з обдарованими учнями , визначення наявних проблем та пошук шляхів психолого- педагогічної співпраці адміністрації, вчителів-предметників, батьків була проведена методична нарада, де розглядалося питання «Результативність роботи з обдарованими учнями».

На засіданні був конкретизований план роботи навчального закладу щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, розроблені поради, рекомендації вчителям, батькам з питань заохочення та підтримки здібних дітей.

З метою науково-методичного забезпечення підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями була передбачена «Система методичної роботи з учителями, які працюють з обдарованими учнями», яка складалася з трьох етапів:

- підготовчого (проведені діагностування вчителів з метою визначення знань методів роботи з обдарованими учнями, розуміння психологічних особливостей розвитку обдарованості; методичні індивідуальні консультації; самоосвіта;

- практичного (проведений семінар «Проблеми навчання і виховання творчої, соціально активної особистості» );

- результативного етапу: проведені відкриті уроки вчителями навчального закладу: Калугіною А.М., ШрольГ.Ф., Босою Н.І., Защитинською Г.О.


У навчальному закладі для роботи з обдарованими дітьми створені вокальний гурток "Співочі серденька" - керівник Шамбарян А.Р. , спортивний гурток – керівник Микуленко В.П., Усього в гуртках задіяно 120 учнів.

У 2016/2017 н. р. необхідно продовжити роботу щодо залучення обдарованих учнів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. У навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи Гурнак Л.Д.., класними керівниками, розглядаються на нарадах при директору, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

Діяльність закладу відбувається в режимі подальшого розвитку. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: річний, план роботи місячний та тижневі плани.

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора школи з виховної роботи, педагог- організатор, психолог, соціальний педагог.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа має бути державно-громадським загальноосвітнім закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню та розвитку, як суверенної держави. Успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства.


Протягом навчального року виховну роботу в навчальному закладі було організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Національною програмою виховання (1-11 кл.) та Програмою розвитку школи на 2013-2018 роки.

Працюючи над виховною проблемою школи на 2016/2017 навчальний рік

«Виховання в учнів поваги до держави та її законів, почуття відповідальності, патріотизму та любові до Батьківщини» вирішувались наступні завдання:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;

5) формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації.

Зазначені завдання вирішувались завдяки:

- участю в різноманітних гуртках ;

- створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість вибирати і приймати самостійні рішення;

- усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а головним критерієм виховання є особистість випускника;

Виховна робота школи побудована за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано.


За 2016/2017 навчальний рік були проведено наступні місячники і тижні: Місячник «Обережно, діти на дорозі», Місячник української писемності та мови, Місячник правового виховання, Тиждень екологічного виховання; Олімпійський Тиждень, Тиждень «Профілактики шкідливих звичок», Тиждень «Скажи насильству

– НІ!», Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень безпечного інтернету, Тижні патріотичного виховання, естетичного та трудового, превентивного виховання.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243.

Для організації ефективної роботи щодо формування ціннісного ставлення учнів до себе було проведено профілактичні бесіди класних керівників, змагання з міні-футболу, тиждень дитячого читання.

Класними керівниками проводяться години спілкування з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від вибухонебезпечних предметів , правил поводження з електроприладами, поведінки в громадських місцях. Проведено заходи до дня Цивільної оборони: учні переглянули навчальні фільми та виконали тренувальні евакуаційні вправи. Питання стану роботи навчального закладу щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося та аналізувалося на нараді при директору.

На формування в учнів навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації у школі працює орган учнівського самоврядування – учнівський парламент. Проводилися рейди «Урок», «Форма», «Перерва», «Курці» . Робота органів учнівського самоврядування є важливою умовою формування в учнів активної життєвої позиції, адекватної оцінки своїх здібностей і можливостей.

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини» є знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з іншими, уміння працювати в групі та колективі, єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, засвоєння родинних цінностей. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямі є свідоме дотримання учнями встановлених правил, норм, прийнятих у школі, шанобливе ставлення до людей.


З метою виховання в учнів ціннісного ставлення до праці соціальним педагогом Федорчук С.Б. проведено цикл бесід і тренінгів для старшокласників з питань підготовки молоді до життя в сучасних умовах, анкетування учнів 8 – 10 класів «Визначення професійної схильності». Учні навчального закладу взяли участь в районному етапі конкурсу профорієнтаційного малюнка «Твоє майбутнє - в твоїх руках».

Проводилося чергування учнів по школі та в класах. Здійснювалися трудові десанти з прибирання пришкільної територій, проводилася робота із впорядкування клумб. Учні були залучені до участі в акції «Зробимо Україну чистою».

Виховними досягненнями напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва» є знання про види мистецтва та засоби їх виразності, здатність виражати власне ставлення до мистецтва, до творчої діяльності в мистецькій сфері та самореалізації.

Показником результативної роботи у цьому напрямку слід вважати активну участь вихованців у культурному житті школи та району: концертах, виставках, конкурсах.

Традиційними, проте щорічно особливими є святкування зустрічі випускників, Родинного фестивалю, свята Букварика, Останнього Дзвоника, Випускного вечора.

Класними керівниками проводиться активна позакласна робота. Організовано перегляд циркових вистав для початкових класів. Учні навчального закладу відвідали театр ім. Івана Франка, театр Юного Глядача. Учні 2- 7 класів відвідали Планетарій, страусину ферму, фабрику ялинкових іграшок, Дельфінарфй.

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішності виховного процесу. Класні керівники складають психолого- педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Планування ведеться за такими розділами: основні виховні заходи, індивідуальна робота з дітьми, охорона життя і здоров'я, робота з батьками.

Методичним супроводом виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при директору.


Основними напрямками виховної роботи були:

1. Системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, залучення учасників навчально-виховного процесу до розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей; національного виховання особистості.

2. Досягнення ефективності роботи щодо координації діагностико- профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості.

3. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

4. Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя; збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпеченню злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактиці дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпеченню умов щодо збереження здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму, вдосконаленню патріотичного виховання.

Класні керівники ретельно планують роботу з класом та ведуть документацію з виховної роботи. Індивідуальну роботу з учнями та роботу з батьками застосовують класні керівники у всіх класах.

Пріоритетним напрямком виховної роботи в 2016/2017 навчальному році було патріотичне виховання. Проведено заходи з метою виховання поваги до українського народу, формування громадянських і конституційних обов'язків, вшанування подвигу захисників незалежної України.

З метою формування національної самосвідомості, виховання громадянина України, що шанує надбання свого народу, проведено:

- тематичні виховні години;

- виховний захід до дня Соборності;

- виховний захід з вшанування Небесної Сотні;


- зустріч з учасниками АТО;

- виховний захід, присвячений річниці Чорнобильської трагедії;

- виховний захід до дня вшанування пам`яті жертв політичних репресій; Проведено відкриті уроки присвячені Дню Європи.

Протягом року учні активно допомагали бійцям АТО: проведено благодійні ярмарки солодощів, виготовлено обереги, зібрано пластикові кришечки для потреб протезування поранених учасників АТО.

18 травня учні навчального закладу взяли участь в районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту. Мета родинно-сімейного та морального виховання

– збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. Тому в школі проводяться такі заходи: уроки гендерної рівності; відзначення міжнародного жіночого дня; класні години до Дня Матері. Традиційним став тиждень родинного виховання. Родинний фестиваль, який відбувся 21 травня, є особливою подією в шкільному житті, адже дозволяє згуртувати родини та педагогічний колектив.

У постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуто питання: результати навчання учнів, відвідування навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, профілактика захворювань, питання профорієнтації, підготовка до державної підсумкової атестації, літнє оздоровлення учнів, безпека життєдіяльності учнів в літній період.


На батьківських зборах виступили вчителі-предметники, які ознайомили батьків про стан успішності дітей та проблемами, які виникають під час навчання. Були організовані зустрічі з медичними працівниками.

Одним із провідних напрямків виховної роботи школи було формування здорового способу життя. З метою формування здорового способу життя, забезпечення повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей протягом навчального року робота проводилася класними керівниками на годинах спілкування, в позаурочний час.

Педагогічний колектив школи велику увагу у 2016/2017 навчальному році приділяв превентивному вихованню, попередженню злочинності та правопорушень, виявленню негативних змін у поведінці учнів, вивченню причин і умов, що сприяли їм, наданню консультативної допомоги підліткам з девіантною поведінкою.

На початку навчального року соціальним педагогом Федорчук С.Б. були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій.

Діяльність соціального педагога школи проводилася відповідно плану роботи на 2016/2017 навчальний рік, на основі якого відбувалося щомісячне та щотижневе планування, проводився щоденний облік проведеної роботи. Робота соціального педагога школи була спрямована на реалізацію таких завдань: діагностика діяльності і розвитку учнів, класного колективу, мікроклімату в класі; консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу; просвітницько-інформаційна робота з підвищення психолого-педагогічної культури в школі та сім’ї; соціально-педагогічна робота із соціально незахищеними категоріями дітей; робота з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; превентивне виховання, спрямоване на переконання учнів у доцільності дотримання значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя.

Ефективність виховання дитини прямо залежить від того, наскільки тісно взаємодіють школа і сім’я. Провідну роль в організації співпраці школи і родини відіграють класні керівники та вихователі. Саме від їх роботи залежить, чи будуть батьки розуміти політику, що проводиться школою по відношенню до виховання та навчання дітей, чи будуть брати в ній активну участь. Класними керівниками,


соціальним педагогом Федорчук С.Б. та практичним психологом Защитинською Г.О. здійснювалась систематична індивідуальна робота з родинами дітей.

Але потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів, ще не на достатньому рівні налагоджена діяльність педагогічного колективу щодо впровадження форм роботи із сім'єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин

«педагоги - батьки - учні» та пропаганди педагогічних знань, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітей толерантності .

У 2016/2017 навчальному році основною метою психологічної служби школи було підвищення якості і забезпечення доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-виховного процесу; спрямування на побудову повноцінного освітнього простору, де збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку, самозбереження; формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базису особистісної культури.

Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Систематична робота практичного психолога Защитинської Г.О. протягом року забезпечувала своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дітей, мотивів їх поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.


Протягом року психологом школи було вирішено наступні завдання, спрямовані на здійснення психологізації, поширення психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів:

1. Захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища.

2. Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

3.Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність.

4. Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів.

5. Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів та особистої зрілості;

6. Проводилась профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків; профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ-СНІДу, бродяжництва, безпритульності, насилля серед дітей та до дітей, безпека дітей в Інтернеті.

7. Здійснювався психологічний супровід успішної адаптації учнів 1, 5 класів та організації навчально-виховного процесу. 8. Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Контрольно-аналітична діяльність з виховної роботи складалася з таких компонентів:

- вивчення та аналіз виховного процесу, його закономірностей;

- визначення найважливіших справ, термінів їх виконання;

- аналіз стану виховної роботи, планів роботи;

- вивчення змісту роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків – вивчення документації (планів роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків), сценаріїв загальношкільних заходів, контролю за виконанням запланованих заходів;

- виявлення недоліків і визначення шляхів їх усунення.

Результати вивчення роботи розглядалися на педагогічній раді, нарадах при директору, засіданнях методичного об’єднання класних керівників.


В цілому завдання, поставлені на 2016/2017 н. р., виконані.

Але у виховній роботі були і недоліки. Було проведено не всі заплановані відкриті виховні заходи з класними колективами. Протягом року зафіксовано багато запізнень на уроки без поважних причин. Потребує удосконалення робота вихователів з виховання в учнів ціннісного ставлення до праці, людей, мистецтва. Недостатній рівень сформованості у старшокласників критичного підходу до вибору майбутньої професії. Потребує удосконалення робота батьківських комітетів школи та класів.

На 2017/2018 навчальний рік необхідно створити ініціативну групу з вивчення моніторингу активності класних керівників та класних колективів; посилити роботу із розвитку соціальної активності учнів через залучення їх до участі у виховних заходах у класі та роботі в учнівському самоврядуванні; урізноманітнити форми та методи методичної роботи з класними керівниками; урізноманітнити форми та методи виховної роботи з учнями та їх батьками.

Активно працювали класні керівники: Кухарська Р.М., Юрє’ва Н.Ю., Федорченко Г.М., Наконечна Т.М., Величко Т.Г., Ковригіна Є.Г., Білека М.С.,Чишко Л.О., Боса Н.І., Слюнько Л.І., Германчук В.В., які проводять велику роботу по вихованню в учнів патріотизму, любові до рідного краю, краєзнавчу роботу. Це досвідчені вихователі, які приділяли велику увагу питанням культури поведінки, спілкування, зовнішньому вигляду та охорони життя учнів. Вони дбають про те, щоб класні приміщення були затишними, а мікроклімат у колективі – родинним.

Протягом 2016/2017 н. р. з метою якісної організації профорієнтаційної роботи в школі було створено умови для усвідомленого профорієнтаційного самовизначення учнів, формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, мотивації до праці, популяризації актуальних професій і спеціальностей.

Була проведена інструктивно-методична нарада для педагогічних працівників, які координують питання профорієнтаційної роботи, оформлено інформаційний куточок з профорієнтації. Були проведені виховні заходи по профорієнтації із залученням батьків та громадськості.

.


Заступником директора з виховної роботи Гурнак Л.Д.було організовано та проведено профорієнтаційні зустрічі із представниками ПТНЗ, ВНЗ. В лютому 2017 року проведено Тиждень профорієнтації в школі із проведенням онлайн тестування , запропонованим Крупським Г.М., головою батьківського комітету школи.

У рамках тижня було проведено анкетування випускників (9, 11 класи) щодо професійних інтересів та намірів, «Ярмарок професій» для учнів старших класів, проведено майстер-класи профорієнтаційного спрямування.

Адміністрація закладу здійснювали постійний контроль за станом виконавчої дисципліни.

Допомогу педагогічному колективу здійснювала бібліотека закладу у підготовці різних заходів як з учнями, так із педагогами та батьками. Фонд підручників постійно поповнюється та оновлюється за рахунок централізованого забезпечення, благодійності, позабюджетного фонду , шкільної акції «Подаруй книгу бібліотеці», організовано збір макулатури учнями та вчителями.

Навчальний заклад відповідає реалізації завдань освітніх програм. У школі є

34 комп'ютери, під'єднано мережу Інтернет, в навчальній діяльності використовується мультимедійне обладнання.

Всі педагоги навчального закладу володіють технологіями ІКТ.


Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2016/2017 н. р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано накази, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи 2016/2017 навчальний рік, проведено перевірку контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На приміщенні школи розташований план евакуації на випадок пожежі, в кабінетах школи розміщено інструкції з пожежної безпеки та техніки безпеки.

На нарадах при директору періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювались на батьківських зборах та виховних годинах.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-


виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

Роботою з батьками керує батьківський комітет школи, який систематично обговорював та вирішував питання життєдіяльності школи.

Батьківський комітет під керівництвом Крупського Г.М.., активно вирішує питання шкільного життя, допомагає в поліпшенні матеріальної бази школи, проведенні ремонтів, вихованні учнів. На батьківські збори виносяться головні питання роботи школи: відвідування, навчання, функціонування навчального закладу.

Пропаганда педагогічних знань серед батьків учнів мала в минулому році систематичний характер і здійснювалася на батьківських зборах та сприяла створенню атмосфери співпраці у навчально-виховному процесі.

Важливе місце у належному функціонуванні школи займає відділ освіти Києво – Святошинської районної ради, який сприяє утриманню навчального закладу. Щорічно виділяються кошти на ремонт та утримання школи.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 107 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Під час літніх канікул зроблено капітальний ремонт сходинок входу, ремонт туалетів та спортивної зали, заміна покрівлі даху. Але є потреба зробити відмостку будівлі школи, капітальний ремонт їдальні , реконструкцію допоміжних приміщень, ремонти кабінетів хімії та шкільного музею Я, як директор школи, використовую для цього всі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти. За позабюджетні кошти здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп'ютерний клас та кілька комп'ютерів і принтерів для адміністративних потреб), придбання офісного паперу, канцелярського приладдя, , закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат


здійснюється оплата поїздок учнів на районні та обласні конкурси.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва в нашому навчальному закладі більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У кожному зі своїх колег бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Наявні результати і з добутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора школи, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім висловлюю щиру вдячність.

Моя робота, як директора школи, і робота нашого закладу є відкритою для всіх, ми не приховуємо і не замовчуємо недоліків та проблеми, а з метою усунення проблем вживаємо заходи щодо зменшення негативного впливу на навчально- виховний процес.

Кiлькiсть переглядiв: 48