.

ЛИСТ-РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, вiдрахування та переведения учнiв до державних та комунальних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi середньоi освiти

Керуючись абзацом першим частини третьоi' статтi 18 Закону Украi"ни

.

«Про загальну середню освiту», Мiнiстерство освiти i науки Украi'ни своi"м наказом вiд 16 квiтня 2018 року № 367 затвердило новий Порядок зарахування,

. . .

вщрахування та переведения учюв до державних та комунальних закладш освпи

для здобуття повноi загальноi середньоi' освiти (далi - Порядок), зарестрований Мiнiстерством юстицii' Украiни 07 травня 2008 року.

Враховуючи стислi строки, в яких впроваджуться цей Порядок, а також некоректне тлумачення у соцiальних мережах та засобах масовоi· iнформацi"i

окремих його .полож. ень, Мiнiстерство нада роз'яснення щодо практичного

застосування вщповщних положень.

1. Щодо права дитини здобувати початкову та базову середню освiту в закладi освiти (його фiлii), що найбiльш доступний та наближений до мiсця проживания особи

Вiдповiдно до абзацiв другого i третього частини 1 статтi 13 Закону Украi'ни «Про освiту» вiд 05 вересня 2017 року «кожна особа ма право здобувати початкову та базову середню освiту в закладi освiти (його фiл i"i), що найбiльш доступний та наближений до мiсця проживания особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освiту у державному або комунальному закладi освiти (його фiлii'), за яким закрiплена територiя обслуrовування, на якiй проживаЕ: ця особа, ГАРАНТУ ТЬСЯ, що не обмежу право особи обрати iнший заклад освiти». Така гарантiя реалiзуться,­

у то.му чис.лi, через частину 7 статтi 18 Закону Украiни «Про загальну середню

шко ли

освпу», зпдно з якою «право на першочергове зарахування до

..

початково1

мають дiти, якi проживають на теоитооii обслvгQвvвання цii' школю>.

MIHICTEPCTBO Оа3IТИ НАУКИ ytPAIH

№1/9-292 вiд 08.05.2018

111 111 111 111 1111 1111 11 1 11 11 111 111 11 11111

Таким чином, дитина не зобов'язана, а мае право навчатися в заклад освiти, на територiI обслуговування якого вона проживае. I таке ii' право гарантоване Законом Украiни «Про освiту».

Якщо батьки (один з батькiв) дитини прийняли рiшення скористатися наданим Законом гарантованим правом, то вiдповiдно до Порядку ними (одним з них) «може бути пред'явлено документ, що пiдтверджуе мiсце проживан ия дитини чи одного з Гi батькiв на територiI обслуговування закладу освiти, реквiзити якого вказуються в заявi». У формi заяви (додаток 1 до Порядку)

передбачено .можливiсть повiдомлен.ня про. на.явнiсть права на пер.шочер гове

зарахування 1з зазначенням назви 1 рекв1зипв документа, що шдтверджус проживания на територiI обслуговування закладу освiти.

При цьому вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 3 глави 1 роздiлу II Порядку

- «до О1 червня включно зараховуються yci дiти, мiсце проживания яких на територiI обслуговування закладу освiти пiдтверджене . . .».

Привертаемо увагу до того, що повiдомлення про наявнiсть права на першочергове зарахування i пред'явлення документу, що його пiдтвердж уе, е правом батькiв, а не обов'язком. Проте непред'явлення такого документа i невiдображення його назви та реквiзитiв у заявi про зара хуван11я призводить до вiдсутностi правових пiдстав для першочерго вого зарахування дитини до початковоi школи.

2. Яким документом ма бути пiдтверджене мiсце проживания дитини чи одного з ii батькiв

Порядок не мiстить конкретного перелiку документiв, якi пiдтвер джують мiсце проживания дитини чи одного з Гi батькiв.

Разом з тим, застерiгаемо директорiв закладiв освiти вiд того, що м iсце ПРОЖИВАI-П-IЯ може бути пiдтверджене виключно РЕСТРАЦ1Ю мiсця прожива ния. Це не тотожнi поняття i, вiдповiдно, документи. Закон Укра'iни

«Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживания в Украiни » чiтко розмежовуе ЦI поняття.

Бiльш того, вiдповiдно до частини 6 статтi 29 Цивiльного кодек су Ук ра'iни

«фiзична особа може мати кiлька мiсць проживания». Згiдно з частино ю 4 цic"i статтi мiсцем проживания фiзичноI особи, яка не досягла десяти рокiв, е мiсце проживания Гi батькiв (усиновлювачiв) або одного з них, з ким вона проживае ... ». Отже, для пiдтвердження мiсця проживания дитини мож е бути пред'явлено як документ, що пiдтверджуе мiсце проживания саме дитини , так i документ, що пiдтверджу мiсце проживания одного з Ii батькiв.

Вiдповiдно до статтi 6 Закону Украiни «Про свободу перес ування та вiльний вибiр мiсця проживания в Украiни» «реестрацiя мiсця проживания здiйснюеться тiльки за однiею адресою. У разi якщо особа проживае у двох i бiльше мiсцях, вона здiйснюе реестрацiю мiсця проживания за однiею з цих адрес за власним вибором. За адресою зареестрованого мiсця проживания з особою ведеться офiцiйне листування та вручения офiцiйноI кореспонденцiI».

Мiнiстерство рекомендуе батькам дiтей i директорам шкiл орiентуватися

на перелiк документiв, що вiдповiдно до чинного законодавства пiдтверджують

чи потенцiйно можуть пiдтверджувати мiсце проживания дитини чи одного з 11

батькiв, зокрема:

1) паспорт громадянина Укра1ни (тимчасове посвiдчення громадя нина Укра"iни, посвiдка на постiйне проживания, посвiдка на тимчасове проживан ня, посвiдчення бiженця, посвiдчения особи, яка потребу додаткового захисту, посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий захист, довiдка про звернення за захистом в Укра"iнi) одного з батькiв дитини;

2) довiдка про рестрацiю мiсця проживания/перебувания особи (дитини або одного з П батькiв), що видаться вiдповiдно до Правил рест рацii" мiсця проживания та Порядку передачi органами рестрацi"i iнформацi"i до Сдиноrо державного демографiчного рестру, затверджених постановою Каб iнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 02 березия 2016 року № 207;

3) витяг з Сдиного державного демографiчного рестру щодо рестрацi"i мiсця проживання/перебування особи (дитини або одного з i'"i батькiв);

4) довiдка про взяття на облiк внутрiшньо перемiщено"i особи ;

5) документ, що засвiдчу право власностi на вiдповiдне житло (свiдоцтво про право власностi, витяг з Державного рестру речових прав на нер ухоме майно, договiр купiвлi-продажу тощо);

6) рiшення суду, яке набрало законно"i сили , про надання особi п рава на вселения до житлового примiщения, визнания за особою права користування житловим примiщенням або права власностi на нього, права на рестрацiю мiсця проживания;

7) документ, що засвiдчу право користування житлом (договiр найму , пiднайму, оренди тощо), укладений мiж фiзичними особами (за умови, що користування вiдповiдним житлом реальним i здiйснються за згодою та волевиявлениям власника майна; засвiдчения цих двох обставин може вiдбуватися в рiзний, але прийиятний спосiб) чи укладений мiж юридичною i фiзичною особами, зокрема щодо користування кiмнатою в гуртожитку ;

8) довiдка про проходження служби у вiйськовiй частинi (додаток I О Правил рестрацi1 мiсця проживания, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 02 березия 2016 року № 207);

9) акт обстеження умов проживания (додаток 9 до Порядку провадження органами опiки та пiклування дiяльностi, пов'язано1 iз захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 24 вересня 2008 року

№ 866);

1О) акт обстеження матерiально-побутових умов (затверджени й наказом Мiнiстерства працi та соцiально"i полiтики Укра"iни вiд 28 квiтня 2004 року № 95, зарестрованим в Мiнiстерствi юстицi1 Укра1ни 08 червня 2004 року за № 703/9302);

11) будь-який iнший документ, що ШДТВЕРДЖУС МIСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з П батькiв.

Варто також наголосити на тому, що будь-який офiцiйний документ , в якому зазначене мiсце проживания дитини чи одного з iТ батькiв, форма якого визначена законодавством i який виданий органом державноi влади чи

органом мiсцевог.о само.врядування в. установленому законода вством

щно

порядку, достатшм для шдтвердження м1сця проживания дитини 1 вщпов.

Гi права на першочергове зарахування до початково"i школи.

Так само достатнiм для пiдтвердження мiсця проживания може бути будь­ який документ, який засвiдчуе право власностi на вiдповiдне житло або право користування ним. Документ, що пiдтверджуе право користування, може бути прийнятним за умови, що користування вiдповiдним житлом е реальним i здiйснюеться за згодою i волевиявленням власника майна чи орендодавця. Засвiдчення цих двох обставин може вiдбуватися в рiзний, але при йнятний спосiб.

3. Чи завжди потрiбно пщтверджувати мiсце проживания шд час

подання заяви до початковоi школи

Вiдповiдно до абзацу 6 пункту 1 глави 1 роздiлу II Порядку дитина зараховуеться до першого класу ЗА ОДНIЮ З ПРОЦЕДУР, визначених пунктами 2, 7 або 3-7 чи пунктом 8 цього роздiлу.

Процедура, передбачена пунктами 2, 7, е найлегшою i застосовуеться в yc ix випадках , коли кiлькiсть поданих заяв НЕ ПЕРЕВИIЦУ кiлькостi мiсць в першому (перших) класi (класах). У таких випадках Порядок не вимаrае пред'явлення будь-яких документiв, що пiдтверджують мiсце проживання, оскiльки в цьому немае жодноI потреби. Уci дiти мають бути зарахованi до таких закладiв освiти 1 червня на пiдставi заяв батькiв i доданих до неI копii" свiдоцтва про народження дитини та оригiналу медичноI довiдки за формою 086-1 /о

«Довiдка учня загальноосвiтнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профiлактичного огляду», затвердженою наказом Мiнiстерства охорони здоров'я Украiни вiд 16 серпия 20 10 року № 682, зареестрованим в Мiнiстерствi юстицiI Украi'ни 1О вересня 201О року за

№ 794/18089.

Таким чином, у випадках, коли кiлькiсть поданих заяв НЕ ПЕРЕВИll1,У кiлькостi мiсць в першому (перших) класi (класах), не виникае права на першочергове зарахування i, вiдповiдно, не виникае жодноi" необ хiдност i пiдтверджувати будь-яким документом мiсце проживания дитини або одног о з i"iбатькiв.

4. Хто визнача i закрiплю за закладами освiти територ1ю 1х

обслуговування

Згiдно з частиною 2 статтi 66 Закону Украi"ни «Про освiту» територiю обслуговування за закладами початковоi" та базовоI середньоi" освiти закрiплюють районнi, мiськi ради та ради об'еднаних територiальних громад:

Вiдповiдно до частини 1 статтi 18 Закону «Про загальну середню освiту>> мiсцевi органи виконавчоI влади або органи мiсцевого самоврядування закрiплюють за закладами загальноI середньоI освiти вiдповiднi територi"i обслуговування i до початку навчального року облiковують учнiв, якi мають· ix вщвщу вати.

Згiдно з пунктом другим роздiлу I Порядку територiею обслуговування визнаеться адмiнiстративно-територiальна одиниця (або Гi частина чи окремi будинки), визначена i закрiплена мiсцевим органом виконавчоi" влади або органом мiсцевого самоврядування за закладом освiти для забезпечення права кожноI дитини, яка проживае на цiй територiI, на здобуття початковоi" та/або базовоI середньоI освiти у закладi освiти, що найбiльш доступни й та

наближений до мiсця проживания дитини.

Отже, yci мiсцевi органи виконавчоУ влади або вiдповiднi органи мiсцевого самоврядування, визначаючи i закрiплюючи за кожним закладом ПОЧАTKOBOI та/або БАЗОВОI середньоУ освiти територiУ Ухнього обслуговування, мають виходити з того, що кожен такий заклад мае бути для кожноi" дитини , яка проживае на цiй територiУ, найбiльш доступной та наближений до мiсця П проживания.

На виконання зазначених вище Законiв УкраУни за кожним закладом освiти, який забезпечуе здобуття початковоУ та/або базовоУ середньоi" освiти, уповноваженi органи вже мали б закрiпити територiУ Ухнього обслуговування .

Вiдповiдно до вимог частини 2 статтi 30 Закону УкраУни «Про освiту» заклади дошкiльноУ та загальноУ середньоУ освiти зобов'язанi забезпечувати на своУх веб-сайтах (у разi Ух вiдсутностi - на веб-сайтах своУх засновник iв) вiдкритий доступ до, зокрема, iнформацiУ та документiв про закрiплену за ними i"хнiм засновником територiю обслуговування.

Згiдно з пунктом 9 роздiлу I Порядку рiшення мiсцевого органу виконав чо·i влади або органу мiсцевого самоврядування про закрiплення територ··i1 обслуговування за закладом (закладами) освiти рекомендовано оприлюднювати на веб-сайтi вiдповiдного органу, як правило, не пiзнiше нiж за 6 мiсяцiв до початку приймання заяв про зарахування до закладiв освiт и. Також Ум рекомендовано щорiчно аналiзувати результати розподiлу i закрiплення територiI обслуговування i враховувати пiд час розподiлу i закрiплення за закладами освiти територiУ обслуговування на наступний рiк.

У разi ж виникнення у батькiв дiтей та iнших громадян запитань щодо коректностi розподiлу i закрiплення територiУ обслуговування вони можу ть звернутися до вiдповiдного органу за отриманням обrрунтованих пояснен ь.

У випадку обrрунтованостi звернен.ь (скарг, проп.озицi.й) батькiв вiдповiдн i органи мають вжити належних заход1в реагування вщповщно до законодавства.

5. Що робити дiтям (ix батькам), якi не можуть або не хочуть скористатися правом на першочергове зарахування

Ще раз акцептуемо увагу на тому, що батьки мають право вiльного вибору закладу осв ти.

Батьки (один з батькiв) мають право подати (але обов'язково до 31 травня) необхiднi документи (Ух копiУ) до будь-якого закладу освiти (без обмеження Ух кiлькостi) для зарахування на вiльнi мiсця.

Такi вiльнi мiсця можуть з'явитися в закладi освiти пiсля О1 червня , кол и будуть зарахованi дiти, мiсце проживания яких було пiдтверджене вiдповiдним документом. Згiдно з Порядком кожен заклад освiти зобов'язаний оприлю днити кiлькiсть таких вiльних мiсць впродовж двох робочих днiв з дня i'x появи.

На вiльнi мiсця дiти зараховуються за результатами жеребкування , осно внi положения якого передбаченi главою 2 роздiлу II Порядку.

Разом з тим, батьки дитини мають приймати зважене рiшення про те, що вони не подаватимуть документи до закладу освiти за мiсцем свого проживания . Адже, якщо дитина не буде зарахована до жодного iншого закладу освiти за результатами жеребкування, виникне запитання щодо мiсця навчання дитини , а yci вiльнi мiсця у закладi освiти за мiсцем проживания дитини вже будуть

зайнятi. У такому випадку дитину може бути зараховано на вiльнi мiсця в iн ши х

закладах


.

осюти


. .

у вщповщному


населеному


.

.

пункт

Вiдповiдно до частини 4 статтi 12 Закону Украiни «Про освiту» по чаткова освiта здобуваеться, як правило, з шести рокiв. Дiти, яким на поч аток навчального року виповнилося сiм рокiв, повиннi розпочинати здобуття початковоI освiти цього ж навчального року. Отже, Мiнiстерство звертас увагу ycix мiсцевих органiв управлiння освiтою на те, що ЖОДНА ДИТИНА 6-7 рiчного вiку, стосовно якоi" одним з батькiв початковоI школи подано заяву про зарахування до 1-го класу, не може залишитися без уваги i не бути зарахованою для здобуття початковоI освiти.

6. Хто ма право бути зарахованим 01 червня

Згiдно з пiдпунктом 1 п. унк.ту 3 гл. ави 1 роздiлу II Порядку до О I червня

включно зараховуються ус1 дпи, м1сце проживания яких на


..

територ11

обслуговування закладу освiти пiдтверджене, а також дiти, якi е рiдними

. .

(усино.вленими.) братами та/або сестрами дiтей, якi здоб. увають освiту у цьому заклащ, чи д1тьми працшниюв цього закладу освпи, чи випускни ками

дошкiльного пiдроздiлу цього закладу освiти (у разi його наявностi).

Варто звернути увагу на те, що Порядок не визначае прiорите тнiсть у зарахування дiтей цих чотирьох категорiй, але говорить, що мають бути зарахованi YCI такi дiти.

Разом з тим, можуть бути виключнi випадки, коли пiсля проведения yci x передбачених Порядком заходiв з метою зарахування ycix дiтей, "ix зарах ування с неможливим. У такому випадку вiдповiдний орган управлiння освiтою

«невiд кладно мае запропонувати на вибiр батькiв таких дiтей перелiк закладiв освiти, максимально доступних i наближених до мiсця Ix проживания , а також сприяти зарахуванню дiтей до обраних Ix батьками закладiв освiти».

7. Основнi механiзми зарахування до гiмназii (закладу заrаль 1101 середньоi освiти II ступени - 5-9 класи)

Для зарахування до 5 класу у Порядку закладено три основнi модел i:

1) якщо заклад освiти мае початкову школу, тобто працюс з 1 класу, то до 5 класу переводяться yci учнi 4 класу цього ж закладу освiти. На вiльнi мiсця (у разi Ix наявностi) до початку навчального року зараховуються дiти, якi мають право на першочергове зарахування, а впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

Таким чином, реалiзуеться положения статтi 13 Закону Укра"iни «Про освiту» про те, що кожна особа мае право здобувати не лише початкову, а й базову середню освiту в закладi освiти (його фiлii), що найбiльш доступний та наближений до мiсця проживания особи.

Крiм того, до такого закладу освiти у разi створення додаткового 5 кла су зарахування на вiльнi мiсця може вiдбуватися за результатами конкурсног о вiдбору. Таким чином, дiти, якi не були зарахованi до цього закладу освiти до 1 класу, матимуть можливiсть на конкурсних засадах вступити до нього вже до 5 класу;

2) вiдповiдно до пункту 3 глави 3 роздiлу II Порядку дiти, зарахованi у 2018 i наступних роках до 1 класу закладiв освiти з поглибленим вивче нням

окремих предметiв та профiльним навчанням, зараховуються до 5 класу за результатами конкурсного вiдбору, що проводиться вiдповiдно до пунктiв 2-16 глави 4 цього роздiлу.

Таким чином, ця модель , з одного боку, певним виключенням з попереднього правила, а з iншого боку, збiльшуЕ: можливостi дiтей з рiзних закладiв освiти на поглиблене вивчення окремих предметiв у цьому закладi освiти. Ця модель передбачае, що з 2022 року до 5 класу таких закладiв освiти, якi забезпечують поглиблене вивчення окремих предметiв та профiльне навчання, yciдiти будуть зараховуватися на конкурсних засадах;

3) вiдповiдно до пункту 2 глави 2 роздiлу II до закладу освiти II або Il-111 ступенiв (тобто, до тих закладiв, в яких немае початково1 школи) дiти зараховуються за одним з двох мехаюзмш:

а) у разi, якщо кiлькiсть поданих станом на 31 травня заяв НЕ ПЕРЕВИIЦУ загально1 кiлькостi мiсць у п'ятому (п'ятих) класi (класах) закладу освiти, конкурсний вiдбiр не проводиться i О1 червня видасться на каз про зарахування ycix дiтей;

6) у разi, якщо кiлькiсть поданих станом на 31 травня заяв ПЕРЕВИl ЦУ загальну кiлькiсть мiсць у п'ятому (п'ятих) класi (класах) закладу освiти, до О 1 червня включно заклад освпи оприлюднюе оголошення про проведения конкурсного вiдбору, що органiзовуеться i проводиться вiдповiдно до пунктiв -2 - 16 глави 4 цього роздiлу. Конкурс мае бути проведений i наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

Пiсля 15 червня зарахування на вiльнi мiсця (за умови Ух наявност i) також вiдбуваЕ:ться за результатами конкурсного вiдбору.

Директору Боярської ЗОШІ-ІІІ ступенів №2

Савицькій М.О.

_____________________________________

(прізвище, ім’я по батькові матері)

__________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові (за наявності )заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:________________________________

____________________________________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

_________________________________________________________

Контактний телефон:________________________________________

: ________________________________________________________________

Адреса електронної поштової скриньки:_______________________________

Заява

Прошу зарахувати ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,дата народження)

__________________________________________________________________________________________________________

до ________ класу Боярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:_________________________________________________ _________________________________________________________________________________

на _______________________________ форму здобуття освіти.

Повідомляю про :

наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) _________________________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти_______________________________________

_________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),посада працівника закладу освіти)

навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити)

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити)

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ______________

_________________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

Додатки:

(за переліком з пунктом 4 розділу 1 Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367)

__________________________ ____________________

(дата) (підпис)

_____________________________________________________________

*Зазначається лише для дітей з освітніми потребами

Анкета для батьків «Життя Вашої дитини в родині»

Оберіть найбільш прийнятні для вас варіанти відповідей.

І) Як ви гадаєте, чого очікує Ваша дитина від родини, в якій живе?

а) Доброї організації побуту;

б) радощів від спілкування;

в) спокою, захищеності.

2) Що найбільш вас хвилює?

а) Здоров'я дитини;

б) навчання дитини;

в) трудова участь дитини в житті родини.

3) Чи самотня Ваша дитина в родині?

а) Так; б) ні; в) не знаю.

4) Як Ви гадаєте, чи забажає дитина, щоб її майбутня родина була схожа на Вашу? а) Так; б) ні; в) не знаю.

5) Яка з наведених нижче життєвих настанов є, на Ваш погляд, для дитини найбільш вагомою?

а) Бути матеріально забезпеченим;

б) зустріти кохання;

в) мати багато друзів;

г) реалізувати власні інтелектуальні можливості.

6) Чи знайома Ваша дитина з тими моральними і матеріальними проблемами, що існують в родині? а)Так; б)ні.

7) Чи є у Вашої дитини особисті таємниці, які вона приховує від родини?

а) Так;

б) ні;

8) Що для Вашої дитини вечір, проведений вдома?

а) Радість спілкування;

б) нагода бути самим собою;

в) мука та нудьгування.

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Можливі причини складностей у навчанні дітей:

• Дитина нездорова.

Учень швидко стомлюється, а регулювати свій темп неспроможний.

Батьки не вміють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояснять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка — повторюють те саме безліч разів.

Дорослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захопливою грою.

Дитина не в змозі уважно працювати в школі і вдома, оскільки навчальна завантаженість для неї непосильна (не звикла працювати).

Батьки надто пригнічують учня погрозами й покараннями.

Не вміють своєчасно схвалити й підбадьорити маленьку людину.

Дорослі не вміють чітко пояснювати, давати ділові поради.

Батьки не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні: кожен нав'язує дитині свій стиль роботи.

Поради батькам, що допомагають дітям учитися

• Намагайтеся займатися з дитиною так, щоб вона не нудьгувала під час занять. Інтерес — найкраща з мотивацій.

• Повторюйте вправи. Розвиток розумових здібностей дитини визначають час і практика. Якщо якась вправа не виходить, зробіть перерву, поверніться до неї пізніше або запропонуйте дитині легший варіант завдання.

• Не виявляйте зайвої тривоги з приводу недостатніх успіхів і незначного просування або навіть деякого регресу вашої дитини.

• Будьте терплячими, не поспішайте, не давайте дитині завдань, що виходять за межі її інтелектуальних можливостей.

• У заняттях з дитиною треба знати міру. Не змушуйте дитину виконувати вправу, якщо вона весь час крутиться, стомилася, неврівноважена. Спробуйте визначити межі витривалості дитини, збільшуйте тривалість занять щоразу на невеликий відрізок часу.

• Бажано використовувати ігрову форму занять, оскільки діти погано сприймають чітко регламентовані, повторювані, монотонні заняття.

• Уникайте несхвальної оцінки, знаходьте слова підтримки, частіше хваліть дитину за терпіння, наполегливість тощо. Ніколи не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Формуйте в неї впевненість у своїх силах, високу самооцінку.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Створено з метою управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку сім'я — школа. До роботи в ньому залучають найактивніших батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які виявляють інтерес до справ класу, школи. Їх обирають на батьківських зборах класу. На засіданні батьківського комітету обирають голову, відповідальних за окремі види роботи. Батьківський комітет працює у тісному контакті з класними керівниками.

Основні завдання батьківського комітету

Налагодити тісний зв’язок школи з батьками .

Активізувати роботу батьківського комітету школи.

Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

Впровадження форм роботи з сім’єю , що сприяє гуманізації

взаємовідносин „педагоги – батьки”.

Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними

співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Батьківський комітет Боярської ЗОШ І-ІІІ ст..№2

У 2012-20123н.р. до складу батьківського комітету входить 14 батьків.
Головою батьківського комітету на загальношкільній батьківській конференції у вересні 2012 року обрано Поночовну С.В., заступником – Бабіч Н.П.
До складу батьківського комітету входять представники від кожного класу.

1-А кл- Єфіменко Валентина Миколаївна,0982784025,0503527848

1-Б кл- Мельник Оксана Михайлівна

2-й кл- Шишкіна Світлана Миколаївна,0972328191

3-й кл- Гордієнко Ірина Юріївна,0631772319

4-й кл- Лахтадир Тетяна Олександрівна

5-й кл- Голубятнікова Алла Валеріївна,0939652712

6-й кл- Сиваченко Олена Сергіївна,0972134727

7-й кл- Бабіч Неля Петрівна,

8-й кл- Шуляк Людмила Володимирівна,0677773670

9-й кл- Полторацька Світлана Станіславівна,0667788864

10-й кл Черниш Олег Михайлович, 0989906506

11-й кл Газдюк Тетяна Дмитрівна

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Батьківський комітет Боярської ЗОШІ-ІІІ ст..№2 є вищим виконавчим органом батьківського самоврядування в Боярській ЗОШ№ 2, виконує дорадчі функції з питань, що стосуються організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази школи, організації дозвілля та оздоровлення учнів, сприяє правовому і соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу.
1.2. У своїй діяльності Батьківський Комітет керується Конституцією України, Законами Україну «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність загальноосвітніх закладів, а також Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку школи.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

2.1. Метою діяльності Батьківського Комітету школи є сприяння створенню належних умов для ефективної роботи школи, створення та зміцнення матеріально-технічної бази школи, залучення батьківської громадськості до вирішення проблем освіти і виховання учнів, сприяння соціальному та правовому захисту учасників навчально-виховного процесу закладу.
2.2. Основні завдання Батьківського Комітету ;
• сприяти реалізації положень чинного законодавства щодо здійснення загальної середньої освіти;
• сприяти взаємодії всіх органів самоврядування школи (педагогічного, учнівського, батьківської громадськості) між собою та з адміністрацією закладу;
• сприяти матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу, позакласної роботи, дозвілля, літнього відпочинку та оздоровлення учнів школи;
• заохочувати творчу ініціативу педагогів щодо пошуку сучасних освітніх технологій, організації науково-дослідницької роботи та впровадження Інновацій у навчально-виховний процес у встановленому чинним законодавством порядку;
• всебічно зміцнювати зв'язки школи з родинами учнів у різних формах навчально-виховного процесу,
2.3. Батьківський Комітет діє на засадах:
• добровільності членства;
• демократії, законності та гласності;
• пріоритету прав людини;
• організаційної самостійності в межах, визначених законодавством;
• колегіальності прийняття рішень;
• відповідальності перед батьківською громадськістю школи, педагогічним та учнівським колективами;
• співпраці з державними органами управління освітою, власником школи (Києво-Святошинською РДА), громадськими організаціями та органами міського самоуправління.

3. ФУНКЦІЇ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ

3.1. Батьківський Комітет школи у відповідності до вищеназваних
завдань і мети:
• здійснює виконання рішень загальної батьківської конференції школи;
• розглядає питання навчально-виховного процесу;
• здійснює прийом та облік благодійних батьківських внесків;
• розпоряджається зібраними батьківськими коштами;
• придбані за рахунок батьківських коштів матеріальні цінності передає на баланс школи;
• контролює ефективність використання матеріальних цінностей у навчально-виховному процесі;
• схвалює режим роботи школи;
• бере активну участь у розробці програми розвитку школи;
• порушує питання перед адміністрацією школи про соціально-правовий захист учасників навчально-виховного процесу.


3.2. Батьківський Комітет Школи щорічно звітує на загальношкільній батьківській конференції про свою діяльність,
3.3. Батьківський Комітет школи виконує інші функції в процесі поліпшення діяльності школи, які не суперечать чинному законодавству.

4. СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ

4.1.Батьківський Комітет школи створюється за рішенням загальношкільної батьківської конференції, яка проводиться на початку кожного навчального року.
4.2. Члени Батьківського Комітету обираються на загальношкільній батьківській конференції відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
4.3. До складу Батьківського Комітету обираються голови батьківських комітетів всіх класів школи. Кількість членів Батьківського Комітету визначається кількістю класів.
4.4. Термін повноважень Батьківського Комітету становить один навчальний рік.
4.5. У випадку дострокового складання повноважень одним із членів Батьківського Комітету , вибори нового члена здійснюються на відповідних класних батьківських зборах.
4.6. Батьківський Комітет на першому своєму засіданні обирає Голову Батьківського Комітету , його заступника та секретаря.
4.7. Протягом навчального року Батьківський Комітет проводить не менше чотирьох засідань. Засідання проводить Голова Батьківського Комітету , а в разі його відсутності - заступник.
4.8. На першому засіданні Батьківського Комітету затверджується план роботи на навчальний рік.
4.9. На засіданнях Батьківського Комітету можуть бути члени адміністрації школи, педагоги, учні, батьки, представники громадськості та окремі громадяни.
4.10. Рішення Батьківського Комітету вважається дійсним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її складу. Рішення Батьківського Комітету приймається протоколом.
4.11. Рішення Батьківського Комітету є обов'язковими для розгляду адміністрацією школи.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ

5.1. Члени Батьківського Комітету школи мають право: • звертатися до адміністрації школи, Педагогічної ради школи, органів державного управління освітою та державної влади з питаннями, пов'язаними з діяльністю школи; • брати участь у засіданнях Педагогічної ради, органів учнівського самоврядування (за погодженням з ними та з правом дорадчого голосу); • ініціювати скликання позачергового засідання Батьківського Комітету ; • вільно виходити зі складу членів Батьківського Комітету за власним бажанням; • оприлюднювати, в тому числі через засоби масової інформації, питання діяльності Батьківського Комітету та школи . 5.2. Голова Батьківського Комітету школи : • здійснює керівництво роботою Батьківського Комітету ; • звітується перед загальношкільною батьківською конференцію про діяльність Батьківського Комітету протягом навчального року; • визначає обов'язки заступника, секретаря та членів Батьківського Комітету ; • підписує протоколи засідань та інші документи Батьківського Комітету ; • одноосібно представляє Батьківський Комітет школи ї в різних установах та організаціях. 5.3. Члени Батьківського Комітету зобов'язані: • проводити свою діяльність згідно чинного законодавства України, Статуту школи та даного Положення

Відпочинок для дітей

Є можливість оздоровити дітей під час літніх канікул за кордоном (Болгарія, Греція) в Міжнародному дитячому центрі. Звертатись за телефоном 067 538 1748

10 заповідей батьківства

Правил про те, як виховувати дитину, придатних на всі випадки життя, не існує. Усі діти різні. Кожна дитина унікальна, унікальні і наші з нею стосунки. Але є речі, які протипоказані при спілкуванні з будь-якою дитиною без винятку. Мова йде про те, чого батькам робити не можна.

Якщо ми хочемо виховати людину, якій притаманна самодисципліна, нам треба в першу чергу розвивати її самосвідомість, прагнути до того, щоб у дитини сформувався позитивний образ самої себе, і уникати всього, що руйнує цей позитивний образ.

Що гріха таїти, навіть самі терплячі батьки час від часу в "засмучених почуттях" все ж користуються недозволеними заходами, але нерідко до них вдаються просто через незнання.

Не принижуй дитину!

Ми іноді запросто можемо сказати дитині: "А краще ти нічого не міг придумати? У тебе взагалі голова на плечах є?" і так далі. Всякий раз, коли ми вимовляємо що-небудь подібне, ми руйнуємо позитивний образ сина чи дочки.

Не погрожуй!

"Якщо ти ще раз зробиш - ти у мене отримаєш!", "Якщо ти ще раз стукнеш братика, я тебе. . . " Кожен раз, коли ми так говоримо, ми вчимо дитину боятися і ненавидіти нас. Загрози зовсім марні - вони не покращують поведінки.

Не вимагали обіцянок!

Добре знайоме: дитина завинила, а мама їй каже: "Пообіцяй, що більше ніколи-ніколи так робити не будеш" - і отримує, звичайно, обіцянку. А через півгодини дитина повторює свою витівку. Мама ображена і засмучена: "Ти ж обіцяв!" Вона просто не знає, що обіцянка нічого не означає для маленької дитини. Дитина живе тільки в сьогоденні. Якщо вона чутлива і совісна, то вимагання обіцянок буде розвивати в неї почуття провини, якщо ж дитина не чутлива, це тільки навчить її цинізму: слово - це одне, а справа - зовсім інше.

Уникайте гіперопіки!

Зайва опіка привчає дитину до думки, що сама вона нічого робити не може. Багато батьків недооцінюють можливостей дітей щонебудь робити самостійно. Прийміть як девіз: "Ніколи не роби за дитину те, що вона може зробити сама".

Не вимагай негайної покори!

Уявіть, що чоловік говорить вам: "Олена, кинь все і цю ж хвилину приготуй мені кави". Як вам це сподобається? Точно так само вашій дитині не подобається, коли від неї вимагають, щоб вана негайно залишила своє заняття, краще попередити її заздалегідь: "Хвилин через десять будемо обідати", тоді ми цілком можемо дозволити їй побурчати трохи: "Ой, мам! Я ще пограю". Сліпе беззастережне підпорядкування характерно для маріонетки, але воно не сприяє формуванню незалежної, самостійної людини.

Не потурай дитині!

Мова про вседозволеність. Діти відразу відчують, що батьки бояться бути твердими, коли вони переступають межі дозволеного, бояться сказати їм "ні". Це вселяє в них впевненість, що всі правила гумові - варто трішки натиснути, і вони розтягнуться. Таке може спрацьовувати в рамках сім'ї, але за її межами дитину чекають гіркі розчарування. Потурати дитині - означає, позбавляти її можливості вирости пристосованою до життя людиною.

Будь послідовним!

У суботу у мами гарний настрій і вона дозволяє синові порушувати всі правила (або якісь з них). У понеділок, коли він робить те ж саме, вона "навалюється на нього, як тонна цегли". Уявіть себе на місці своєї дитини. Як би ви навчилися водити машину, якби в понеділок вівторок і четвер червоне світло означало "стоп", а в середу і суботу - "можна продовжувати рух"? Дітям необхідна послідовність у вимогах. Вони повинні знати, чого від них чекають. Безладність у дозволах і заборонах цьому не сприяє.

Не вимагай того, що не відповідає віку дитини!

Якщо ви чекаєте від свого дворічного малюка, щоб він слухався, як п'ятирічний, то цим ви провокуєте у нього неприязнь до вас. Ви вимагаєте від нього зрілості поведінки, на яку він ще не здатний - це погано позначається на розвитку його самосвідомості.

Не моралізуй і не говори дуже багато!

Кожного дня тисячі слів осуду вихлюпуються на наших дітей. Якщо всі їх записати на магнітофон і прокрутити мамам, вони будуть вражені. Чого тільки вони не говорять своїм дітям! Загрози, насмішки, бурчання, цілі лекції про мораль. . . Під впливом словесного потоку дитина "відключається". Це для неї єдиний спосіб захисту і вона швидко його освоює. А оскільки відключитися повністю вона не може, то відчуває почуття провини, а це розвиває негативну самооцінку. Всі "моралі" зрештою для дитини зводяться до таких схем: "Те, що ти зробив, - це погано. Ти поганий, тому що це зробив. Як ти міг так вчинити після всього хорошого, що мама зробила для тебе?"

Не лишай дитину права залишатися дитиною!

Уявіть собі, що ви - педагогічний геній і виховали зразкову дитину: тиху, завжди поважаючу дорослих, яка ніколи не бунтує і не виходить з-під контролю, робить все, що дорослі від неї хочуть. У неї немає негативних почуттів до чого-небудь і до кого-небудь, вона совісна і акуратна, ніколи нікого не обманює. Але, може бути, тоді ми маємо справу з маленьким дорослим? Психологи вважають, що "зразкова" дитина - не щаслива дитина. Це дитина під маскою. Вона сховала своє "я" під оболонку, а всередині у неї дуже серйозні емоційні проблеми.

Виховуючи дітей, розвиваючи їх самодисципліну, давайте не забувати, що вони все-таки діти. Давайте залишимо за ними це право!

1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти. Або - як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою.

2. Не зганяй на дитині свої образи; що посієш, те й зійде.

3. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї робиш: ти дав їй життя - як вона може тебе віддячити? Вона дасть життя іншому: це незворотний закон подяки.

5. Не стався до її проблем звисока.

6. Не принижуй!

7. Не муч себе, якщо не можеш чогось зробити для своєї дитини, муч, якщо можеш і не робиш.

8. Пам'ятай: для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все.

9. Умій любити чужу дитину. Не роби чужій дитині те, що не хотів би, щоб інші зробили твоїй.

10. Люби свою дитину будь-якою: неталановитою, дорослою; спілкуючись з нею, радій, бо дитина - це свято, яке поки що з тобою.

Кiлькiсть переглядiв: 406